اخذ مجوز

 

big_thumb_217bb19f0d31e972e83902aefc9abb2f

ساخت یا بازسازی بک ساختمان نیازمند  طی مراحل قانونی و اخذ مجوز های مربوطه از شهرداری میباشد که در زیر به مراحل مذکور اشاره شده است.

 1. تكميل فرم درخواست توسط متقاضي و ارائه به شهرداری منطقه
 2. صدور دستور بازديد توسط مسئول شهرسازي
 3. اخذ نوبت بازديد و مراجعه به بايگاني جهت تائيد و اطلاعات اخذ نوبت
 4. بازديد توسط مامور فني منطقه و ارائه گزارش و تایید گذر بندي
 5. بررسي گزارش مامور فني توسط مسئول فنی و شهرسازي و در صورت بلامانع بودن از نظر كاربري و گذر بندي و ساير ضوابط شهرسازي صدوردستورتهيه نقشه
 6. صدور مجوز تهيه نقشه معماري
 7. ارائه نقشه معماري بارعاي تضوابط شهرسازي توسط مالك
 8. بررسي نقشه معماري توسط واحدشهرسازي ودرصورت تائيد صدوردستورمحاسبه و فیش پرداخت
 9. پرداخت فيش هاي مربوطه توسط مالك
 10. صدور معرفي نامه ناظر و محاسب( توسط واحد تشكيل پرونده) و ارائه برگ تعهد نظارت و نقشه و برگ تعهد محاسب  به شهرداري
 11. بررسی نقشه های محاسباتی
 12. اخذامضاءپروانه ( پيشنويس گيرنده،محاسب،مسئول فنی وشهرسازی،معاون یا شهردار)
 13. صدورپروانه ساختمان

گروه معماری و مهندسی رادیس کلیه امور مربوط به صدور پروانه ساخت را از تشکیل پرونده تا اخذ جواز ساخت به همراه تهیه و طراحی نقشه های ساختمانی مطابق با ضوابط شهرداری، طراحی و اخذ تاییدیه نمای ساختمان از کمیته نما و منظر شهرداری رادر کوتاه ترین زمان ممکن به انجام خواهد رساند وبر عهده میگیرد.


*