بیمارستان محب

طراحی داخلی بخش مراقبتهای ویژه(ICU), اورژانس، ایستگاه پرستاری،پذیرش،اتاق عمل و… در بیمارستان زنان محب

 

 

 

 


*