اصول طراحی دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی

مطـب یا درمانگاه مکانی است که شمـا بخش مهمـی از روز خــود را در آن می گـــذرانید، بنابراین طراحی داخلی و چیدن وسایل درون این فضا، همچنین رنگ هایی که براي وسایل و دیوارها استفاده میشود و نورهایی که در نورپردازي محیط استفاده میکنید در ایجاد روحیه اي شاد براي خـودتان و بیمـــارانتان مؤثر است مدتی را در اتاق ملاقات یا روي بیماران معمولا یونیت دندانپزشکی در مطب سپري مـــیکنند، بنابراین طراحی محیطی راحت و تمیز میتواند در ارزیابی آنها درباره خدماتی که در مطب شما دریافت میکنند، مؤثر باشد.

به ویژه در این روزها که رقابت بین مطبها و کلینیکهاي دندانپزشکی شدید است، بدون شک بیماران مکانی را براي درمان مشکلات دهــان و دنـدان خود بر میگزینــند که در آن راحــتتر بوده و احساس آرامش بیشتري کننـد. علاوه  براین، طراحی محیط داخلی مطـبتان با توجه به شرایط روحی خودتان، در حفظ روحیه شاد شما مؤثر خواهد بود و از خستگی و کسالت کار طولانی در یک محیط بسته میکاهد.

 

تکه تکه کردن فضاي مطب

پیش از این که براي سر و سامان دادن به محیط داخلی مطبتان دست به کار شوید، نخست لازم  است تعیین کنید از هر فضایی در مطب خود قرار  است براي چه کاري استفاده شود. مثلا بخشی از فضاي مطب به عنوان اتاق انتظار، بخشی براي نصب یونیت ها و بخشی براي اتاق کار شما در نظر گرفته میشود. شما باید هر یک از این فضاها را مطابق با استفاده اي که قرار است از آن بشود، طراحی کنید. اگر مطب شما به شکل یک کلینیک است که همزمان چند دندان پزشک در آن مشغول به کارند، باید به حفظ آرامش محیط و پرهیز از شلوغی توجه کنید. در حقیقت به دلیل اینکه رفت و آمد بیماران در این فضا زیاد است و ممکن است روي هر یونیت عمل دندان پزشکی خاصی انجام شود، لازم  است این فضا به نحو مناسبی از یکدیگر جدا شوند.

یکی از مواردي که به حفظ آرامش شما در چنین محیطی کمک می کند آن است که مساحت فضا را نسبت به تعداد دندانپزشکانی که همزمان مشغول به کارند در نظر بگیرید و فضاي کافی را براي نصب هر یونیت، نشستن و حرکت کردن هر دندان پزشک و دستیار او در نظر داشته باشید. شما می توانید حتی از پارتیشن بندي براي جدا کردن این فضاها از یکدیگر استفاده کنید.

اگر قــرار است در بخشی از مطــب کــارهاي دندانپزشکی اطــفال صــورت گیــرد و یونیت خاصی براي کودکان در نظر گرفته شده است، تالش کنید این بخش از بخش هاي دیگر مطب که مخصوص کارهایی مانند کشیدن و جراحی دندان براي بزرگسالان است، جدا باشد تا دیدن ً صداي وسایل و مناظر ترس و اضطراب یا احیانا بیماران، موجب ترس و نگرانی کودك نشود.

 

تزریق آرامش به یونیت دندانپزشکی

یونیت دندان پزشکی محلی است که بیمار تمام زمان درمان خود را روي آن می گذراند و در عین حال تمام ترس و اضطراب خود از کارهاي دندانپزشکی را در این محل تحمل می کند. یونیت دندانپزشکی با انواع وسایل مانند توربین، آنگل، ساکشن، چراغ و… ممکن است براي کودکان یا بزرگسالانی که براي نخستین بار به مطب دندانپزشکی پا می گذارد، دلهره آور باشد. بنابراین باید به نحوي طراحی و نصب شود که بیمار در آن احساس آرامش و راحتی کند. شما می توانید صندلی دندان پزشکی را مقابل پنجره مطب خود قرار دهید. اگر اتاق مطب شما در طبقه همکف و مجاور حیاط است می توانید از شیشههاي قوي استفاده کنید و در باغچه روبهروي این پنجرههاي قدي، انواع و اقسام گیاهان سبز و گل ها را بکارید.

اگر اتاق شما در طبقه اي از ساختمان است که پنجره آن به برگهاي درختان باز می شود نیز می توانید منظره اي سرسبز و آرامش بخش را در برابر چشمان بیمارتان روي یونیت دندان پزشکی بگشایید. ولی ممکن است در مواردي مطب شما در زیرزمین یک ساختمان باشد و اتاقی که قرار است یونیت در آن نصب شود، پنجره اي نداشته باشد؛ در این صورت هم می توانید در مقابل صندلی دندان پزشکی یک تابلو زیبا و آرامش بخش آویزان کنید.

شما حتی میتوانید آکواریومی با ماهی هاي مختلف در مقابل یونیت خود تدارك ببینید. تحقیقات مختلف نشان داده اند آب و حرکت آرام ماهی ها در آن می تواند در کاهش اضطراب و نگرانی بیماران مؤثر باشد. به عنوان اقدامی دیگر می توانید هدفون هایی را در اختیار بیمارانتان روي یونیت قرار دهید و در آن موسیقی آرام بخشی را پخش کنید یا اجازه دهید این موسیقی آرام از طریق بلندگوهایی با صداي ملایم در فضاي مطبتان پخش شود

گاهی نصب یک تلویزیون در مقابل یونیت هم می تواند مؤثر باشد، چون گاهی بیماران ذهنشان به برنامه ها و تصاویر مشغول و خود به خود ذهنشان از درد و ترس محیط دندان پزشکی به سوي مسائلی دیگر منحرف می شود.

در این جا 4 واحد هست

  1. اتاق انتظار
  2. پذیرش
  3. فضای درمانی
  4. پشتیبانی

تاکنون به این مسأله فکر کرده اید که یک مطب دندان پزشکی استاندارد باید داراي چه فضاهایی باشد یا به عبارت دیگر شما باید چه اتاق هایی را در مطبتان در نظر بگیرید.

به طوري کلی هر مطب دندا نپزشکی باید مجهز به 4 فضاي کاملا مجزا از یکدیگر باشد. بخش نخست باید به بیماران مراجعه کننده به مطب دندان پزشکی تعلق گیرد. بیماران محدوده سنی متفاوتی دارند ولی فقط لازم  است اتاق انتظار کودکان از بزرگسالان جدا شود. براي اتاق انتظار کودك، شما می توانید از تصاویر و شخصیتهاي مورد عالقه کودکان به شکل پوستر روي دیوارها استفاده کنید یا اسباب بازي هایی را براي کودکان در آن قرار دهید.

در این محیط کودکان به دور از محیط پرسروصدا و شکایت بزرگسالان، در کنار همسالان خود خواهند بود و با دیدن همسالانشان که به مطب دندان پزشکی آمده اند، راحت تر با ترس و نگرانی خود کنار می آیند. بهتر است سرویس بهداشتی جداگانه اي براي کودکان و بزرگسالان نیز در نظر گرفته شود. براي منشی مطب که مسؤولیت پذیرش بیماران و بایگانی پرونده ها را بر عهده دارد نیز باید فضاي مناسبی در نظر گرفته شود. قسمت پذیرش باید به گونه ایی باشد که در یک سمت مراجعین و در سمت دیگر کارکنان مطب قرار گیرند و در عین حال مراجعه کنندگان بتوانند در حالت ایستاده، نشسته )مخصوص افراد ناتوان و کم توان جسمی( با کارکنان مطب صحبت و فرمهاي لازم  را پر کنند. فضاي سوم فضاي درمانی است که شامل اتاق دندانپزشک، لابراتوار و اتاق استریلیزاسیون می شود. شما میتوانید لابراتوار را خارج از محدوده و در راهروي مطب طراحی کنید یا آن را با یک در از اتاق درمان جدا کنید. برخی دندانپزشکان ترجیح میدهند از یک لابراتوار در سطح شهر استفاده کنند.

بخش آخر از فضاي مطب شما مخصوص امور پشتیبانی است که شامل سرویس بهداشت کارکنان و تعویض لباس، آشپزخانه اي کوچک براي کارکنان و انبار مواد و وسایل خواهد شد. تالش کنید براي کنترل عفونت، امکانات شستشوي روپوش ها را در همان محیط فراهم کنید تا کارکنان مجبور نباشند لباس ها را همراه خود براي شستشو به خانه یا خارج از محیط درمانی منتقل کنند.

 

بازي رنگ و نور

رنگ، نور و آب می توانند به شما در ایجاد محیطی شفاف و زنده در مطب کمک کنند. شما باید در درجه اول به این نکته توجه کنید که به چه رنگ هایی علاقه مند هستید؟ آیا ترجیح می دهید از رنگهاي ملایم براي دیوارها و یونیت استفاده کنید یا از رنگ هاي انرژي بخشی استفاده کنید که روحیه و شادي را در شما و بیماران تان القا میکنند. بدون شک براي طراحی اتاق انتظار کودك استفاده از رنگهاي شاد بسیار اهمیت دارد. در انتخاب رنگ بندي مطبتان باید به هماهنگی رنگ ها با یکدیگر دقت داشته باشند. استفاده از رنگ هاي روشن مانند آبی ملایم یا کرم فضاي مطب را وسیع تر جلوه می دهند بنابراین اگر مطب کوچکی دارید که ممکن است دلگیر به نظر برسد، می توانید از این رنگ هاي روشن براي دیوارها استفاده کنید. استفاده از آیینه نیز مــیتواند به بـزرگتر جـلوه دادن مطب کمک کند. رنگهاي ملایم همچنین می توانند در آرامش درونی بیماران تأثیر داشته باشند.

بهتر است از یک رنگ براي اتاق انتظار و اتاق درمان استفاده کنید. در این شرایط بیماران قبل از ورود به اتاق درمان با آن رنگ در اتاق پذیرش آشنا شده و انس گرفته و بهتر با محیط کنار خواهند آمد. شما همچنین می توانید از یک زمینه رنگی براي اتاق انتظار و اتاق درمان استفاده کنید و فقط درجه تیرگی و روشنایی این رنگ را در دو اتاق، متفاوت در نظر بگیرید. از استفاده مطلق از نور سفید یا زرد خودداري کنید و با ترکیب این دو رنگ با نصب لامپ هاي مناسب، نوري شبیه نور روز را به وجود آورید. انتخاب رنگ دندان براي انواع کامپوزیت ها و چینی ها در این شرایط و در این نور آسانتر و صحیح تر است. همچنین استفاده از گیاهان طبیعی طراوت و تازگی را به کلینیک شما میآورد و در القاي حس آرامش مؤثرند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*